Theres Moser

(Graz, 1956 – Barcelona, 2008)

Llicenciada en Romàniques (castellà i francès) i en Traducció. Tesis doctoral llegida l’any 1990: Kontrastive Untersuchungen zur kastilischen und katalanischen ‘Poesia social’ (Estudis contrastius de ‘poesia social’ castellana i catalana, publicada a l’editorial Böhlau, Viena, 1994).

Traductora de literatura, resident a Barcelona d’ençà 1998. Poetissa i amant de la poesia d’altri, com ara del seu compatriota Jandl, ha transposat a l’alemany, amb sensibilitat i precisió, un gran nombre d’obres d’autors d’expressió catalana (vg. relació en aquesta pàgina).


Llibres:

Das Meer