Condicions generals de venda i subministrament

1: El contracte de compravenda es conclourà mitjançant la tramesa de les dades personals del comprador al web www.pabstpesch.eu, la qual cosa constituirà una oferta que Pabst & Pesch (en endavant, el “Venedor”) accepta mitjançant la tramesa de la mercaderia.

2: Aquestes condicions generals regeixen la relació comercial amb el Venedor. El Comprador les accepta expressament tot sotmetent la seva oferta. Qualsevol esmena requereix el consentiment per escrit del Venedors. Si no s’acceptéssin les condicions general, caldrà tornar la tramesa immediateament; en cas contrari, es considerarn acceptades.

3: Les comandes no es consideran acceptades fins que el Venedoir no les confirmi. Es considerarà confirmació l’expedició d’una factura.

4: La mercaderia es lliurarà, en el cas de compres mitjançant el web del Venedor, previ pagament amb targeta de crèdit, en els altres casos, acompanyada de factura pagadera per avançat, si la pròpia factura no indica cap altra cosa. En qualsevol cas, la mertcaderia es lliurarà a expenses i risc del Comprador des del magatzem del Venedor. El Venedor té dret a lliuraments parcials.

5: La mercaderia es lliurarà a l’adreça indicada pel Comprador. El Venedor carregarà les despeses de tramesa que haurà indicat al Comprador abans de concloire la comanda al seu web o, en els altres casos, per correu electrònic. Si es produeixen esdeveniments que dificulten sensiblement el lliurament, el termini d’aquesta podrà llargar-se en  conseqüència. Amb el lliurament de la mercaderia a un transportista, el risc passa al Comprador. El mateix s’aplicarà en el cas de lliuraments parcials.

6: Les reclamacions s’hauran de presentar durant les dues setmanes que segueixen la recepció de la mercaderia i requeriran la tramesa simultània de la factura original al Venedor. Les reclamacions amb fonament només donaran dret a un bescanvi dels llibres, no pas a un descompte o a cap pagament de danys i perjudicis.

7: Només s’accpetarà excepcionalment que el Comprador torni la mercaderia. Les condicions seran:

   • l’autorització prèvia, per escrit, del Venedor;
   • una nova comanda simultània, per igual import, de llibres disponibles; i
   • la recepció de la mercaderia en estat vendible i lliure de despeses per al Venedor.

Altrament, no  s’acceptarà pas mercaderia tornada, que es tornarà al Comprador al risc i a expenses d’aquest.

8: El Vendor substituirà sense càrrec exemplars amb defectes d’impremta o de relligat.

9: Fins que no se’l crediti definitiva i completament l’import de la factura i de totes les factures sense liquidar, amb inclusió de les despeses corresponents, el Venedor es reserva la propietat de la mercaderia.

10: Tret que la factura indiqui una altra cosa, serà pagadera immediatament després de rebre’s la tramesa, sense descompte ni rappel. Quan s’ecedeixi el termini de pagament, venceran tots els crèdits i factures, amb independència dels terminis prèviament acordats. El Venedor es reserva el dret d’afegir interessos de mora per import del tipus de descompte del seu banc majorat del tres per cent (3 %).

11: Tots els preus del Venedor seran denominats en euros. Tot acceptant la mercaderia, el Comprador comercial es compromet expressament a respectar el PVP establert pel Venedor (preu fixe). Aquest s’entén amb l’IVA inclòs. Qualsevol infracció a aquesta cláusula serà una raó suficient perquè el Vendor deixi de subministrar el Comprador. Quan actui d’intermediari, el Comprador es compromet a imposar la mateixa obligació als seus clients comercials.

12: El Venedor podrà registrar les dades referents a la relacióm comercial amb el Comprador i processar-les de forma automatitzada.

13: Si alguna clàusula d’aquestes condicions generals no tingués o deixés de tenir validesa, la resta d’aquestes condicions generals seguiria tenint-ne.

14: El lloc de compliment és Barcelona, i la jurisdicció aplicable a la relació comercial entre Venedor i Comprador, la de Barcelona.

Seu de l’editorial:
Edicions Pabst & Pesch Verlag
c./ Vidal i Quadras, 4
E -08017 Barcelona
Telèfon: +34 639015419
Fax:  +34 932724264
NIF:  ES X0116735X
Cel:  [email protected]
Web: www.pabstpesch.eu

Editor: Claudia Pesch ([email protected])